Ногоон Алт цэс

ХЭ-н орчинг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил

1 Бэлчээрийн эрхзүйн зохицуулалтын талаар хийсэн судалгаа
2 Бэлчээрийн эрхзүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох
3 Бэлчээрийн тухай хуулийн төслийн бүсчилсэн хэлэлцүүлэг 2007 он
4 “Бэлчээрийн эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох нь” бага хурал 2010 он
5 Бэлчээрийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг 2011 он
Back to top button