Ногоон Алт цэс

Бэлчээрийн эрүүл мэндийн үнэлгээ, мониторингийн нэгдсэн арга зүй

БОАЖЯ-ны дэргэд байгуулагдсан Цөлжилтийн үндэсний мониторинг үнэлгээний нэгдсэн арга зүй боловсруулах ажлын хэсэгт багтан ургамлын болон хөрсний судалгааны хэсгийг хариуцан боловсруулсан. Энэхүү боловсруулсан арга зүй нь мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтнүүдээр хэд хэдэн удаа хэлэлцүүлэгдэн, хээрийн нөхцөлд туршигдаж одоо эцэслэн хянах шатан дээрээ явж байна. Цөлжилтийн мониторингийн ургамал, бэлчээрийн мониторингийн хэсэг нь 2011 оноос ҮЦУ-ын улсын сүлжээн дээр энэхүү нэгдсэн арга зүйгээр хийгдэхээр төлөвлөгдөн холбогдох бэлтгэл ажлууд эхлээд байна.

Back to top button