Мэргэжлийн ажиллагаа

Мэргэжлийн зөвлөлгөө өгөх

Малчид, малчдын байгууллагуудад бэлчээрийн зохистой менежмент хэрэгжүүлэхэд  зөвлөгөө өгч байна. Энэ чиглэлээр бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, малчдын  зохион байгуулалт, бэлчээрийг улирлын хуваарьтай сэлгэн ашиглах, бэлчээрийн мониторинг, үнэлгээ, бэлчээр доройтуулагч ургамлууд, бэлчээрийн даац тогтоох,малын үүлдэр угсааг сайжруулах чиглэлээр гарын авлага, товхимлуудыг гаргасан.

МБМХ-ны дэргэд өөрийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа сумдын малчдад зөвөлгөө өгөх зөвлөхийн баг ажиллаж байна. Үүнд:

  • Малын үүлдэр угсаа сайжруулах –  Доктор Ё.Загдсүрэн
  • Бэлчээр сайжруулах –  Доктор С.Жигжидсүрэн
  • Тэжээлийн ургамал тариалах – Доктор Д.Түмэнжаргал
  • Бэлчээрийн мониторинг, үнэлгээ – Доктор Д.Булгамаа
  • Малын тэжээл, тэжээлийн чанарын асуудлаар – Доктор Д.Болормаа
  • Малчдын нийгэм эдийн засгийн асуудлаар – Доктор Б.Батбуян
  • Хууль эрх зүйн чиглэлээр – Хуулийн зөвлөх, Докторант  М.Сувд
  • Хамтын зохион байгуулалт, итгэлцлийг бэхжүүлэх – ХНХА-ны дарга Ж. Чанцаллхам
  • Малын гаралтай түүхий эдийг технологийн дагуу бэлтгэх – Маркетингийн мэргэжилтэн Н.Эрдэнэ
Back to top button