Малчдын нийгэм, эдийн засгийн судалгааны материалууд