Мэргэжлийн ажиллагаа

Хамтарсан судалгаа

1 “Монголын тэгш өндөрлөгийн зарим төрлийн бэлчээрийн экологийн бүтээмжийг зохистой ашиглах загвар боловсруулах”
2 Малчдын амьжиргаа, байгалийн нөөц ашиглалтын хоорондын уялдаа холбоо түүний чиг хандлага, зангилаа асуудлууд
Back to top button