Ногоон Алт цэс

Бэлчээрийн харилцаатай холбогдох хууль тогтоомжууд

1 Хоршоог хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
2 Монгол мал хөтөлбөр
3 Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
4 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого
5 МУ-ын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
6 Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого
7 Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого
8 Монгол Улсын Ойн тухай хууль
9 Монгол Улсын Газрын төлбөрийн тухай хууль
10 Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
11 Монгол Улсын Газрын тухай хууль
12 Монгол Улсын Үндсэн хууль
Back to top button