Ногоон Алт цэс

Экологийн талбар тодорхойлох судалгаа

Судалгааны цэгүүдийг экологийн талбараар ангилах нь

Экологийн талбарууд
1 ST-Deep Loamy Гүн шавранцар
2 ST-Deep Sandy Гүн элсэнцэр
3 ST-Gravelly Loamy Хайргархаг шавранцар
4 ST-Gravelly Sandy Хайргархаг элсэнцэр
5 ST-Loamy Шавранцар
6 ST-Sandy Элсэнцэр
7 ST-Shallow gravelly Хайргархаг нимгэн хөрстэй
8 DS-Gravelly loam Хайргархаг шавранцар
9 DS-Gravelly sand Хайргархаг элсэнцэр
10 DS-Loamy Шавранцар
11 DS-Sandy Элсэнцэр
12 DS-Shallow gravelly Хайргархаг нимгэн хөрстэй
13 DS-Shallow loam Нимгэн шавранцар
14 DS-Shallow sand Нимгэн элсэнцэр
15 D-Loamy Шавранцар
16 D-Sandy Элсэнцэр
17 D-Shallow sandy Нимгэн элсэнцэр
18 D-Deep sandy Гүн элсэнцэр
19 D-Clayey Шаварлаг
20 D-Gravelly Хайргархаг
21 D-Gravelly loam Хайргархаг шавранцар
22 D-Gravelly sand Хайргархаг элсэнцэр
23 HM-Loamy Шавранцар
24 HM-Sandy Элсэнцэр
25 HM-Deep sandy Гүн элсэнцэр
26 HM-Clayey Шаварлаг
27 HM-Gravelly Хайргархаг
28 HM-Gravelly loam Хайргархаг шавранцар
29 HM-Gravelly sand Хайргархаг элсэнцэр
30 FS-Loamy Шавранцар
31 FS-Sandy Элсэнцэр
32 FS-Deep sandy Гүн элсэнцэр
33 FS-Gravelly loam Хайргархаг шавранцар
34 FS-Shallow loam Нимгэн шавранцар
35 FS-Shallow gravelly loam Нимгэн хайргархаг шавранцар

Судалгааны урьдчилсан дүнгээс:
Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний 2009-2010 оны хээрийн судалгаанд хамрагдсан 300 гаруй цэг нь экологийн потенциалын хувьд 35 талбарт хуваагдаж байгаагаас   байгалийн аль ч бүс бүслүүрт Шавранцар, Элсэнцэр, Хайргархаг талбарууд хамгийн түгээмэл тархалттай байна.

 Экологийн Шавранцар талбарын хөрсний зүсэлтийн байдал

Экологийн Шавранцар талбарын ургамлан нөмрөгийн төлөв байдал

 Экологийн Хайргархаг талбарын хөрсний зүсэлт

Экологийн Хайргархаг талбарын ургамлан нөмрөгийн төлөв байдал

Хөрсний гадаргуугийн төлөв байдлын үнэлгээгээр судалгаанд хамрагдсан цэгүүдийн 35,5-89,8 хувь нь сул хөгжил бүхий хэврэг бүтэцтэй WP, 4,5-38,2 хувь нь SOбуюу сул элсээр хучигдсан, магадгүй доройтлын тодорхой түвшний төлөвтэй байгаа бөгөөд энэхүү2 янзын төлөв байдал манай орны нөхцөлд хамгийн түгээмэл байх хандлагатай байна.


Хөрсний өнгөн хэсгийн хайрган хучлагат төлөв байдал

Хөрсний өнгөн хэсгийн хайрган хучлагат төлөв байдал


Хөрсний өнгөн хэсгийн сул элсээр хучигдсан төлөв байдал

Хөрсний өнгөн хэсгийн сул элсээр хучигдсан төлөв байдал

Судалгаанд хамрагдсан нийт цэгийн 6.1% нь (17 цэг)соргог буюу доройтоогүй, 25.4% нь (71 цэг)бага зэрэг доройтсон, 44.6% нь (125 цэг)дунд зэрэг доройтсон, 22.8% нь (64 цэг)хүчтэй доройтсон, 1.1% нь (3 цэг)нэн хүчтэй доройтсон байлаа.

Back to top button