МОБХЦУӨ төслийн цэс

Төсөл хэрэгжиж буй газар

  1. Архангай аймаг, Их тамир сум
  2. Баянхонгор аймаг, Богд сум
  3. Төв аймаг, Өндөрширээт сум
  4. Аудит, жилийн тайлангууд
Back to top button