Мэргэжлийн ажиллагаа

Оюу толгой – Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторингийн хөтөлбөрийг эхлүүлэх асуудалд

Back to top button