Судалгааны тайлангууд

4. Усалгаагүй нөхцөлд тэжээлийн нэг наст ургамлыг тариалах тохиромжтой хугацаа

Back to top button