Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо нь манай орны газар нутгийн 70 гаруй хувийг бүрдүүлж буй бэлчээр нутгаа зөв зохистой ашиглах, хамгаалахад бэлчээрийн салбарын бүхий л оролцогч, сонирхогч талуудыг холбох гүүр байгууллага юм.

Тус холбоо нь эртнээс уламжилсан малч ухаан, арга туршлага, судалгаа шинжилгээний бүтээл, гарын авлагыг сонирхогч талуудад бүтээлчээр хэрэглэх, үр өгөөжийг нь хүртэхэд, арга зүйн болоод мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, зөв зүйтэй үүсгэл санаачлагыг дэмжин дэлгэрүүлдэг.

Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр суралцаж, ажиллаж, судалгаа шинжилгээ хийж байгаа, Монгол орны бэлчээрт санаа зовнигч хэн бүхэнд тус холбооны гишүүнчлэл нээлттэй. Гишүүнчлэлийн асуудлыг тусгай журмаар зохицуулдаг.

Эрхэм зорилго:

МБМХ нь нутаг дэвсгэрт тулгуурласан малчдын өөрийгөө удирдах байгууллагын тогтолцоог бий болгон чадавхижуулж, оролцогч, дэмжигч талуудын үйл ажиллагааг дэмжин тусалж, уялдуулан зохицуулснаар Монгол улсын бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлнэ.

Алсын хараа:

Эрүүл бэлчээр - Баталгаат амьдрал

Зорилтууд: