Research reports

1 Олон наст ургамлын үрийн тариалангийн хог ургамалтай тэмцэх арга : Register to read more... 377
2 Weed control in seed production field of perennials : Register to read more... 308
3 Oлон наст үет ба буурцагт ургамлын зүйл шалгаруулах судалгаа : Register to read more... 263
4 Species evaluation : Register to read more... 264
5 Ойт хээрийн бүсийн усалгаагүй нөхцөлд олон наст ургамлыг тарих хугацаа : Register to read more... 256
6 Sowing date of annual crops in non irrigated condition : Register to read more... 251
7 Усалгаагүй нөхцөлд тэжээлийн нэг наст ургамлыг тариалах тохиромжтой хугацаа : Register to read more... 274
8 Sowing date of annual crops in non irrigated condition : Register to read more... 273
9 Атаршиж хаягдсан тариалангийн талбайг нөхөн сэргээх : Register to read more... 257
10 Rehabilitation of abandoned crop land : Register to read more... 376
11 Доройтсон бэлчээрийг үр нэмэрлэн тариалах аргаар сайжруулах : Register to read more... 56
12 Rangeland rehabilitation by introduction of grasses and legumes : Register to read more... 27
13 Доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргэлт, мониторингийн судалгааны дүн : Register to read more... 65
14 Rehabilitation and monitoring study of degraded rangeland : Register to read more... 31
15 Доройтсон бэлчээрийг ашиглалтаас чөлөөлж сэргээх боломж : Register to read more... 68
16 Improvement of degraded pasture by resting : Register to read more... 33