Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 4917
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 5468
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 4998
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 4794
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 5052
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 5013

Ногоон алт цэс