Судалгаа, технологийн алба дараах чиглэлээр үндэсний болоод олон улсын эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга зүй, технологийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

1.    Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг үнэлгээний үндэсний сүлжээг бэхжүүлэх,
2.    Доройтсон бэлчээрийг сайжруулах технологи боловсруулах, нэвтрүүлэх,
3.    Тэжээлийн ургамлын зүйл шалгаруулах, үр үржүүлэг,
4.    Малчдын экологи, нийгэм, эдийн засгийн хавсарсан судалгаа явуулах,
5.    Бэлчээр судлалын салбарын үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх.
 

МБМХ-ны Судалгаа, технологийн нэгжтэй холбоо барих:

Утас: 453747-26
Имэйл хаяг: i This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Your donation will contribute to the preservation of Mongolian “Pasture-Green Gold” for our future generation

Donate