Бэлчээрийн харилцааны эрхзүйн зохицуулалтын түүхэн уламжлалын судалгаа

 Бэлчээрийн эрхзүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдлын судалгаа

 Бэлчээрийн тухай хуулийн төслүүдийн харьцуулсан судалгаа

 Бэлчээрийн тухай хуулийн төслийн судалгааны үндэс