Бэлчээрийн тухай" хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлал

 Бэлчээрийн тухай хуулийн төсөл