Холбоо хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааныхаа туршлага, ололт амжилт, хуримтлуулсан мэдлэг, чадвараа ашиглан мэргэжлийн багаа түшиглэн дараах ажлуудыг орчин үеийн онол арга зүй, технологийн түвшинд явуулж байна. Үүнд:
1.    Гэрээт ажлууд гүйцэтгэх, зөвлөгөө өгөх. Үүнд:

2.    БСШУЯ-аас авсан тусгай зөвшөөрлийн дагуу багц сургалтуудыг явуулах,

3.    Дээрх чиглэлээр олон улсын ижил зорилго, чиглэл бүхий байгууллагуудтай хамтарсан судалгаа явуулах,
4.    Мөн чиглэлүүдээр хурал зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг, мэргэжлийн хүмүүст зориулсан аялал зохион байгуулах.