Хэдийгээр газар нутгийн ихээхэн хэсгийг бэлчээрийн газар эзэлдэг ч төрийн зүгээс энэ талаар баримтлах бодлого сул, газрын холбогдолтой хууль эрхзүйн бичиг баримтууд өнөөг хүртэл хоорондоо зөрчилдөөнтэй хэвээр байна. Газрын асуудлыг бодлогын түвшинд авч үзэн, малчид, олон нийтийн санал зөвлөмж дээр үндэслэн хууль эрхзүйн орчныг тодорхой, амьдралд хэрэгжихүйц, цэгц болгох шаардлагатай байгаа юм.

Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаасаа бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох хууль эрхзүйн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр холбогдох яам, агентлагууд, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, бусад төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран бага хурлууд, хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг, маргаан зохион байгуулж, телевизийн ярилцлага, нэвтрүүлэгт оролцон, бодитой хувь нэмрээ оруулж байна.

"Бэлчээрийн тухай" хуулийн төслийг боловсруулахаар УИХ-ын Байгаль Орчин, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байнгын Хорооны тогтоолоор томилогдсон ажлын хэсэгт төслийн мэргэжилтнүүд оролцон ажилласан бөгөөд уг хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх, олон нийтийн хүртээл болгох зэрэг бүхий л ажилд төслөөс хамтран ажиллаж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсээр ирлээ. Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо, Ногоон Алт төслөөс хэрэгжүүлсэн ажлынхаа туршлага, шинэ үзэл баримтлалд тулгуурласан "Бэлчээрийн тухай" хуулийн төслийн хувилбарыг боловсруулж бодлого боловсруулагчдад хүргүүлсэн нь УИХ-д өргөн баригдаад байгаа хуулийн төслийг боловсронгуй болгох, зүйл заалтуудын амьдралд нийцтэй болгож, хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үнэтэй эх сурвалж болж байна. Энэ чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлуудыг дурдвал:
 

Үүнээс гадна Монгол оронтой ижил төстэй бэлчээрийн харилцаатай орнуудын хууль, эрхзүйн зохицуулалтыг харьцуулан судлах ажлыг эхлүүллээ. ӨМӨЗОрны "Нутаг бэлчээрийн хууль" (1982 он), УИХ-ын ХХААБОБХ-ны хүсэлтээр БНХАУ-ын "Тал хээрийн бүсийн тухай" (2002 он) хуулийг орчуулж, хууль болосвруулагчид, олон нийтийн хүртээл болголоо.