Хамтын нийгэмлэгийн хөгжлийн алба (ХНХА) нь дарга, сум хариуцсан 4 мэргэжилтэн, 2 зөвлөх мэргэжилтэн, 1 зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй  ажиллаж байна. Манай албаны гол үйл ажиллагаа нь бэлчээрийг дур зоргоор ашиглах байдлыг арилгахад чиглэсэн малчдын үр өгөөжтэй, хамтарсан үйл ажиллагааг идэвхижүүлэн зохион байгуулж, сонгосон сумдын хөгжлийн боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байна.   
Малчид хөдөлмөрөө нэгтгэн харилцан зөвшилцөж ажилласнаар бэлчээрээ тогтвортой ашиглан нөөц боломжиндоо тохируулан малаа маллаж, зах зээлд бүтээгдэхүүнээ стандартын  дагуу, нэмүү өртөг шингээн борлуулах чадвартай болно.  
Манай алба дараахь үйл ажиллагааг зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

ХНХА нь малчдын  өөрөө удирдах бие даасан байгууллагыг бэхжүүлэхэд Засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, төсөл хөтөлбөрүүдтэй  хамтран ажиллаж малчдын амьжиргааны түвшинг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахаар ажиллаж байна.

МБМХ-ны Хамтын нийгэмлэгийн хөгжлийн албатай холбоо барих:
Утас: 453747-26
Имэйл хаяг: info@msrm.mn