Малчид, малчдын байгууллагуудад бэлчээрийн зохистой менежмент хэрэгжүүлэхэд  зөвлөгөө өгч байна. Энэ чиглэлээр бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, малчдын  зохион байгуулалт, бэлчээрийг улирлын хуваарьтай сэлгэн ашиглах, бэлчээрийн мониторинг, үнэлгээ, бэлчээр доройтуулагч ургамлууд, бэлчээрийн даац тогтоох,малын үүлдэр угсааг сайжруулах чиглэлээр гарын авлага, товхимлуудыг гаргасан.

МБМХ-ны дэргэд өөрийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа сумдын малчдад зөвөлгөө өгөх зөвлөхийн баг ажиллаж байна. Үүнд: