Судалгааны тайлангууд

1 Олон наст ургамлын үрийн тариалангийн хог ургамалтай тэмцэх арга : Register to read more... 214
2 Weed control in seed production field of perennials : Register to read more... 212
3 Oлон наст үет ба буурцагт ургамлын зүйл шалгаруулах судалгаа : Register to read more... 186
4 Species evaluation : Register to read more... 176
5 Ойт хээрийн бүсийн усалгаагүй нөхцөлд олон наст ургамлыг тарих хугацаа : Register to read more... 180
6 Sowing date of annual crops in non irrigated condition : Register to read more... 185
7 Усалгаагүй нөхцөлд тэжээлийн нэг наст ургамлыг тариалах тохиромжтой хугацаа : Register to read more... 188
8 Sowing date of annual crops in non irrigated condition : Register to read more... 182
9 Атаршиж хаягдсан тариалангийн талбайг нөхөн сэргээх : Register to read more... 174
10 Rehabilitation of abandoned crop land : Register to read more... 170
11 Доройтсон бэлчээрийг үр нэмэрлэн тариалах аргаар сайжруулах : Register to read more... 55
12 Rangeland rehabilitation by introduction of grasses and legumes : Register to read more... 27
13 Доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргэлт, мониторингийн судалгааны дүн : Register to read more... 65
14 Rehabilitation and monitoring study of degraded rangeland : Register to read more... 28
15 Доройтсон бэлчээрийг ашиглалтаас чөлөөлж сэргээх боломж : Register to read more... 63
16 Improvement of degraded pasture by resting : Register to read more... 33