Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3227
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3738
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3290
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3106
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3354
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3354

Ногоон алт цэс