Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 4584
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 5141
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 4679
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 4486
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 4740
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 4697

Ногоон алт цэс