Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3382
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3891
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3432
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3262
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3495
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3499

Ногоон алт цэс