Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2146
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 2815
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2310
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2094
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2330
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2236

Ногоон алт цэс