Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3319
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3828
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3366
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3194
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3425
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3434

Ногоон алт цэс