Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2975
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3487
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3039
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2849
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3128
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3066

Ногоон алт цэс