Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2015
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 2680
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2151
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 1959
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2181
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2068

Ногоон алт цэс