Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2223
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 2920
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2407
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2183
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2430
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2327

Ногоон алт цэс