Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3108
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3600
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3153
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2976
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3222
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3193

Ногоон алт цэс