Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2363
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3058
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2538
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2363
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2610
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2487

Ногоон алт цэс