Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2814
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3362
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2894
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2718
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2998
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2862

Ногоон алт цэс