Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3178
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3673
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3231
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3057
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3294
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3277

Ногоон алт цэс