Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3276
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3780
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3336
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3151
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3396
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3400

Ногоон алт цэс