Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2867
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3415
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2937
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2761
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3041
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2934

Ногоон алт цэс