Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3618
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 4135
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3689
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3470
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3738
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3734

Ногоон алт цэс