Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 1799
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 2482
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 1966
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 1793
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 1973
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 1862

Ногоон алт цэс