Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2615
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3194
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2737
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2558
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2852
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2687

Ногоон алт цэс