Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3072
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3562
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3106
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2925
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3188
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3146

Ногоон алт цэс