Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 1869
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 2539
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2029
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 1848
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2041
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 1931

Ногоон алт цэс