Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 2711
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3283
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 2821
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 2650
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 2933
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 2775

Ногоон алт цэс