Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3662
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 4183
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3735
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3520
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3783
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3779

Green gold menu

Your donation will contribute to the preservation of Mongolian “Pasture-Green Gold” for our future generation

Donate