Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3163
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3653
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3215
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3041
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3278
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3261

Green gold menu

Your donation will contribute to the preservation of Mongolian “Pasture-Green Gold” for our future generation

Donate